1. Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Matyjek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000686395, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-867) przy ul. Baletowej 30B, NIP: 9512441456, Regon: 367789664 („Administrator”).

2. RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, dostępnym na stronie internetowej https://odczarujgary.pl/sklep/ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

 1. w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora,
 2. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
 3. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora,
 4. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
 5. w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora,
 3. operatorowi płatności elektronicznych,
 4. podmiotowi realizującemu dostawę zakupionych przez Ciebie produktów.

6. Okresy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem,
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
 3. realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
 4. do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wywołujących dla Ciebie istotnych skutków.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

 1. przesyłając wniosek na adres: ul. Baletowa 30B, 02-867 Warszawa
 2. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: asia@odczrujgary.pl

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.


Polityka wykorzystywania plików cookies

Co to są pliki cookies?


Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu: ciasteczka) są to małe pliki tekstowe, które standardowo składają się z niewielkich fragmentów tekstu lub zapisu kodowego, wysyłane i przechowywane w urządzeniu, z którego Użytkownik łączy się z Internetem i wchodzi na stronę internetową. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?

Dzięki plikom cookies możliwa jest optymalizacja korzystania z serwisów internetowych, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych przy zachowaniu anonimowości Użytkowników, w szczególności:

 • zapamiętywanie ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów
 • obsługa logowania i zapamiętanie np. zakupu
 • identyfikacja zalogowanych Użytkowników
 • zapamiętywanie danych, takich jak informacje wpisywane do formularzy zamówienia czy danych logowania
 • przedstawianie spersonalizowanej reklamy
 • badanie preferencji Użytkowników i dopasowanie oferty produktowej
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym
 • monitorowanie ruchu na stronie internetowej
 • zbieranie anonimowych zbiorczych statystyk w celu doskonalenia obsługi klienta i oferty produktowej
  korzystanie z płatności internetowych

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies


Stosowane u nas cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika i nie powodują zmian w ich konfiguracji. W sklepie internetowym Odczarujgary.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

 • Pliki cookies niezbędne ze względów operacyjnych do działania serwisu.
  Cookies tego rodzaju są konieczne do funkcjonowania sklepu internetowego. Spełniają one takie funkcje jak np. utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła czy zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych. Wyłączenie tych plików spowoduje, że serwis nie będzie działał w sposób prawidłowy.
 • Pliki cookies dotyczące funkcjonalności.
  Cookies tego rodzaju znacznie ułatwiają korzystanie ze sklepu internetowego. Pozwalają na rozpoznawanie i zapamiętywania preferencji Użytkowników, np. pozwalają na zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizację interfejsu Użytkownika, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym, przywrócenie sesji użytkownika.
 • Pliki cookies dotyczące popularności.
  Cookies tego rodzaju monitorują popularność i natężenie ruchu na stronie internetowej, pozwalając na ustalenie liczby anonimowych Użytkowników oraz zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają doskonalić obsługę klienta i dopasowywać ofertę do preferencji Użytkowników.
 • Cookies zewnętrzne.
  Cookies tego rodzaju pochodzą od podmiotów zewnętrznych, z których usług korzysta Spółka. Pozwalają na prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy oraz są wykorzystywane dla celów płatności internetowych.

Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez cookies

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera lub innego urządzenia wykorzystywanego w celu przeglądania stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Zastrzegamy jednak, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje sklepu internetowego mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach może się to wiązać z całkowitym uniemożliwieniem korzystania, ponieważ pewne elementy strony internetowej mogą przestać działać.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych (nie spowoduje to jednak wyłączenia wyświetlania reklam online).

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat lub aby zmienić swoje ustawienia dotyczące wykorzystywania spersonalizowanych reklamowych plików cookies pochodzących od podmiotów zewnętrznych na terytorium Unii Europejskiej, prosimy odwiedzić stronę www.youronlinechoices.eu. Jeżeli przebywają Państwo w Stanach Zjednoczonych, prosimy odwiedzić stronę http://www.aboutads.info/choices/

Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając niektórych przeglądarek

Google Chrome
Kliknij ikonę na pasku narzędzi
Wybierz „Ustawienia„
Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”. Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome można znaleźć na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.

Mozilla Firefox
Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
Wybierz panel „Prywatność”
W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox można znaleźć na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera
Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera można znaleźć na oficjalnej stronie Opera Software.

Wszystkie pozostałe przeglądarki
Prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej odczarujgary.pl.

Daj się zainspirować!

Warto dołączyć do newslettera Odczaruj Gary, by otrzymywać mailowo najnowsze pomysły.